Resource

Effect of intensive insulin therapy on beta-cell function and glycaemic control in patients with newly diagnosed type 2 diabetes: a multicentre randomised parallel-group trial.

Weng, Jianping; Li, Yanbing; Xu, Wen; Shi, Lixin; Zhang, Qiao; Zhu, Dalong; Hu, Yun; Zhou, Zhiguang; Yan, Xiang; Tian, Haoming; Ran, Xingwu; Luo, Zuojie; Xian, Jing; Yan, Li; Li, Fangping; Zeng, Longyi; Chen, Yanming; Yang, Liyong; Yan, Sunjie; Liu, Juan;
Lancet; 2008 May 24;371(9626):1753-60. PMID: 18502299
Third Affiliated Hospital of Sun Yat-Sen University, Guangzhou, China. wjianp@mail.sysu.edu.cn
Category: 

Abstract

Early intensive insulin therapy in patients with newly diagnosed type 2 diabetes might improve beta-cell function and result in extended glycaemic remissions. We did a multicentre, randomised trial to compare the effects of transient intensive insulin therapy (continuous subcutaneous insulin infusion [CSII] or multiple daily insulin injections [MDI]) with oral hypoglycaemic agents on beta-cell function and diabetes remission rate.